Till alla medlemmar i Stockholms Cockerklubb

Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning bjuder in till
medlemskväll
med årsmöte

 

När: Tisdagen den 17 februari 2015, kl. 18.30 – ca 21.

 

Var: Studiefrämjandets lokaler, Korta Gatan 9, Solna.

        T-bana Solna Strand. Karta, se här>>

 

Årsmötet börjar kl. 19.00, men alla är välkomna på lite mingel med fika kl. 18.30.

 

Har din hund meriterat sig till någon av årets Cockerlistor, är du välkommen att ta emot vår Grattismugg vid årsmötet. Vi ber dig meddela styrelsen om du kommer.

 

Har din hund blivit viltspårchampion under året, är du välkommen att ta emot en championrosett vid årsmötet. Vi ber dig meddela styrelsen om du kommer.

 

Vi hoppas att vi ses vid årsmötet – varmt välkomna!

 

Styrelsen genom Magnus Karlsson, ordförande

 

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning för årsmötet

1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesord­föranden ska justera protokollet.
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
9. Sektionsstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
11. Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) villkor för reseersättning till sektionens funktionärer.
12. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i sektionsstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
14. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14.
16. Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller motion som anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 5).
17. Övriga frågor.

18. Mötets avslutande